ซีรีย์หุ้น ตอน ความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น

ซีรีย์หุ้น ตอน ความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น

59

แน่นอนการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอและหุ้นก็เช่นกัน ย่อมต้องมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นนั้นก็มีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น หรือการขาดทุนจากผลประกอบการ

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงในการที่เราจะขาดทุนทั้งสิ้น ปัจจัยหลัก ๆ ที่เราจะสามารถขาดทุนได้ก็คือการที่กิจการที่เรานั้นลงทุนมีการขาดทุนซึ่งแนน่นอน ราคาหุ้นย่อมตกลงจากเดิมอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยเราจะแบ่งความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นออกมาเป็นข้อย่อย ๆ ได้เป็นดังข้อต่อไปนี้

การขาดทุนด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ

เมื่อธุรกิจมีปัญหาประสบปัญหาขาดทุน และขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้นแน่นอนที่สุดหุ้นของคุณก็จะตกลงและยังอาจจะมีการเพิ่มทุนในการลงทุนเพื่อนำกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทนั่นจะทำให้หุ้นของคุณนั้นมีมูลค่าที่ลดน้อยถอยลงไป และนั่นก็คือความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง

การขาดทุนความเสี่ยงทางด้านการเงิน

เมื่อธุรกิจและกิจการมีการกู้เงินและเกิดความขัดข้องทางกิจการนั้นจนไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้นั้นก็จะทำให้เกิดภาระความเสี่ยงทางด้านการเงินที่จะทำให้กิจการล้มละลายได้และจะทำให้มูลค่าหุ้นที่เราทำการลงทุนไว้สูญได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะขาดทุนและเป็นความเสี่ยงทางด้านการสูญเงินไปได้นั่นเอง ซึ่งการลงทุนนั้นก็ยังจะมีการสูญเสียอีกในหลาย ๆ รูปแบบที่เป็นปัจจัยในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่จะทำให้เรามีความเสี่ยงในพอร์ทหุ้นได้ดังนั้นการจะลงทุนจึงต้องเริ่มต้นที่จะหาสิ่งที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดก่อนเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้ได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เราต้องการด้วยตัวของเราเองนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *